Бодлого журам

  • 1. Эрсдэлийн удирдлагын заавар татах
  • 2. Комплайнсын хяналтын заавар татах
  • 3. Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр татах
  • 4. Засаглал хянан нийцүүлэх төлөвлөгөө татах